1398-2-2     2019-4-22      : 1398/2/1 - 17:38:06      ENGLISH  
ی


ی ȁیی.


ی ی.


ј ی.


ی
ѐی јϐ ی / ی ی

ی ی坐ی ϐ ی

ی ی Ԙᝐیی ی ی

یی ی ییی ی/ ۷۰۰ ی ی Ϙ ی

ѐی

ی NBC ی یی ی

ی یی

ی

ی ی/ ی یϿ

Ͽ! + ǘ ѐ

ѐ ی ی Ґ

10 یی ی ی ی

ϐی‌یی ی

ی ی(ی )

ی

ی ی


ی یܡ ی ی

ی یϺ ی ی ی

ʝ/ ی ی 坐ѿ/

ی ی /

ی ѐی ی

ѐ (ی ... ی ی)

یی ی ی ی

Ͽ/ ǐیی ی ی ییی

ѐ ی ϐ ʝی ی

ی ی ییی ی

ی یییӺ ی ی

ی

ی ی

ی ی ی ی ی

ی یی‌ʿ

ی


ی ی ی ی ی/ ی ی

یی ѻ Ѻ ییی

ی ی ‌ی یی ј / ʐی ی ی /

ی یی - ی

ی یی - ی / ی ی‌ǝ ی ǘ یی

ی :
1395/2/3 - 08:49:44
ی: 537
ǘ Ȑی

ی ی یʝی ی
ی ی یʝی  ی

ی یی ‌ی ی ی юی ییی ی ی‌ ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

یǡ ی‌ ی ی ӡ ی یی юی ییی ی‌ ‌ی ʎی ی ی ϐی . ی ی ی ی‌ی ی‌ی ѐی "͘ ی‌" ʡ ی‌.

ی : Ԙ ی ی‌. ی ѐی ی . ѐی ی ی ی ی ʐی‌ ی Ԙ ی .

ی ی ی ی ی‌ی ی یی ی . ی ی ی . ǐ ی ѐی یی ی 2010 ی یی ی . ی ی یܡ ی ی ی ی "ی ی ی ی ی" .

ی : "ی ی ‌ ی ی ی ی ."

ی ی : "ʐ‌ی یی یی ی ی ی ی ی‌ ی ی. ی ی ی . ی ‌ی ی ی ی یی ‌ ی‌ ی یی . ی ‌ ی ی یی ی ."

ی "ی ی یʘ ی ی‌ ی ‌ ی ی ی."

ی ی ی یی ‌ی ی ی‌ ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی " ی ‌ ی ی ‌ ی یی ی ی ‌ یی ی."

ی ی ی ی ی ی‌ی ‌ی یی ‌ ی ‌. ی ی یی 1977 ی ‌ی ی ی ی ی ی ‌ 2008 . ی ی ی ی ی‌ی ی .

30 јی ی

‌ی ی ی ی 30 یی ی‌ ی ی ی‌. ǘ ییی ی ی ی ی یی .

ی ی ی ی‌ی: ی‌ ی "‌ی" ی ی ی یی ی ی ی‌ ی ی ی ی ی‌. ی ‌ ‌ی ی ی.

‌ی И ییی ی ی ی ј ی ‌. ‌ی ی ی ی‌ ‌ ‌ی ی ی ی ی ʡ Ӂی‌ی یی ی ی ی‌.

ی ‌ ی . с ی ی‌ ی ی ی ی с ی ی یی . ی ی ‌ یی .

ی‌ی ‌ ی ی‌ ی ‌ ی ی с ی ی ی‌. ی ی ‌ : ی ی ѐی ی ԡ یی ѡ ی یѡ یȡ ی ی یǡ ی Ґی .....

ی ǡ ی ی ѐی ی ѐ ی ی ی . ی ‌ی ی ی ی یی . ѐی ی ی ی ی ی . ی یی ی .

ی ‌ی ی ی یی ی‌

ی јی ی ی ی ی ی ‌ ی یی 2013 ی ی. ی ی ی ‌ یی . ی ی ی ǘ ی ‌ ی ی ی‌ ی ی ‌ ی ‌ǡ ی .

ی ی ی ‌ی ی ی

ی ی ی یј ی ی ی ی ی ی ی ‌ی ی ی ی ی ی ی ی ی‌.

ی : ی ی ی یی . ی ی ی‌ ی‌. ‌یی ی ی ی‌ ‌ی ‌ی ی ‌ ی ی‌. ی ی ‌ ی‌ ی ی ی ی‌.

50 ی ی ی

‌ی ی ی ی ‌ ی ی ی ‌ϡ ј ‌ی ‌. ی ی ی یی ی ی . ی ‌ ‌ی یی یی ‌ ی ی ی یی .

ی ی ی ی ی 50 ی‌ ی ی ی‌ی.

 

ی ی ی‌ی ی

ی یی ‌ی ی ی юی ییی ی ی‌ ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

یǡ ی‌ ی ی ӡ ی یی юی ییی ی‌ ‌ی ʎی ی ی ϐی . ی ی ی ی‌ی ی‌ی ѐی "͘ ی‌" ʡ ی‌.

ی : Ԙ ی ی‌. ی ѐی ی . ѐی ی ی ی ی ʐی‌ ی Ԙ ی .

ی ی ی ی ی‌ی ی یی ی . ی ی ی . ǐ ی ѐی یی ی 2010 ی یی ی . ی ی یܡ ی ی ی ی "ی ی ی ی ی" .

ی : "ی ی ‌ ی ی ی ی ."

ی ی : "ʐ‌ی یی یی ی ی ی ی ی‌ ی ی. ی ی ی . ی ‌ی ی ی ی یی ‌ ی‌ ی یی . ی ‌ ی ی یی ی ."

ی "ی ی یʘ ی ی‌ ی ‌ ی ی ی."

ی ی ی یی ‌ی ی ی‌ ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی " ی ‌ ی ی ‌ ی یی ی ی ‌ یی ی."

ی ی ی ی ی ی‌ی ‌ی یی ‌ ی ‌. ی ی یی 1977 ی ‌ی ی ی ی ی ی ‌ 2008 . ی ی ی ی ی‌ی ی .

30 јی ی

‌ی ی ی ی 30 یی ی‌ ی ی ی‌. ǘ ییی ی ی ی ی یی .

ی ی ی ی‌ی: ی‌ ی "‌ی" ی ی ی یی ی ی ی‌ ی ی ی ی ی‌. ی ‌ ‌ی ی ی.

‌ی И ییی ی ی ی ј ی ‌. ‌ی ی ی ی‌ ‌ ‌ی ی ی ی ی ʡ Ӂی‌ی یی ی ی ی‌.

ی ‌ ی . с ی ی‌ ی ی ی ی с ی ی یی . ی ی ‌ یی .

ی‌ی ‌ ی ی‌ ی ‌ ی ی с ی ی ی‌. ی ی ‌ : ی ی ѐی ی ԡ یی ѡ ی یѡ یȡ ی ی یǡ ی Ґی .....

ی ǡ ی ی ѐی ی ѐ ی ی ی . ی ‌ی ی ی ی یی . ѐی ی ی ی ی ی . ی یی ی .

ی ‌ی ی ی یی ی‌

ی јی ی ی ی ی ی ‌ ی یی 2013 ی ی. ی ی ی ‌ یی . ی ی ی ǘ ی ‌ ی ی ی‌ ی ی ‌ ی ‌ǡ ی .

ی ی ی ‌ی ی ی

ی ی ی یј ی ی ی ی ی ی ی ‌ی ی ی ی ی ی ی ی ی‌.

ی : ی ی ی یی . ی ی ی‌ ی‌. ‌یی ی ی ی‌ ‌ی ‌ی ی ‌ ی ی‌. ی ی ‌ ی‌ ی ی ی ی‌.

50 ی ی ی

‌ی ی ی ی ‌ ی ی ی ‌ϡ ј ‌ی ‌. ی ی ی یی ی ی . ی ‌ ‌ی یی یی ‌ ی ی ی یی .

ی ی ی ی ی 50 ی‌ ی ی ی‌ی.*
*

*ی ی

ی یܡ ی ی


ی یϺ ی ی ی


ʝ/ ی ی 坐ѿ/


ی ی /


ی ѐی ی


ѐ (ی ... ی ی)


یی ی ی ی


Ͽ/ ǐیی ی ی ییی


ѐ ی ϐ ʝی ی


ی ی ییی ی

         ی  |   |   |  ی  |  :
( ) . Ԑ یی